Laboratorul de apă potabilă Arad

Laboratorul Apă Potabilă Arad, a fost amenajat în anul 1972 în incinta Uzinei II, unde funcționează și în prezent.

Laboratorul execută controlul zilnic (de rutină), al caracteristicilor fizico-chimice, bacteriologice și biologice al forajelor, al apei ce se prelucrează pe tot fluxul tehnologic și a rețelelor de distribuție, în vederea identificării eventualelor poluări accidentale ale surselor de apă și a asigurării calității apei potabile livrate populației.

Scopul este prevenirea îmbolnăvirilor datorate consumului de apă, prin depistarea din timp și înlăturarea sau limitarea factorilor de risc care ar putea să modifice calitatea apei și să afecteze starea de sănătate a consumatorilor.

Laboratorul  de analize fizico-chimice, biologice și bacteriologice  Arad al CAA Arad este organizat  în două compartimente: de  analize  fizico-chimice și de analize biologice și bacteriologice.

Compartimentul de Analize Fizico – Chimice este organizat în două Unități Tehnice (UT). Fiecare UTare un colectiv format din: un ing. chimist, un tehnician chimist, un laborant chimist și este organizată pe Posturi de Lucru ( PL) constituite  pe grupe de indicatori, conform organigramei din Anexa nr. 2 la MC.

Compartimentul de Analize Biologice și Bacteriologice  are un colectiv format din: un biolog și doi laboranți biologi, iar activitatea  este organizată în două Unități Tehnice:  U.T.4 - Analize Biologice și  U.T. 5 – Analize Bacteriologice conform organigramei din Anexa nr.2 al MC

În cadrul  Laboratorului Apă Potabilă, există un program de supraveghere și control a calității apelor, concretizat prin Planul anual de analize fizico-chimice, biologice și bacteriologice. El cuprinde :
I.  Controlul surselor (foraje):
     - pentru Uzina II Arad: frontul de captare N și frontul de captare Mîndruloc
    - forajele de la Uzina I
    - pentru uzinele exterioare: forajele de la Vinga și Iratoș
II. Controlul stațiilor de tratare:
-    apa brută (la intrare în stația de tratare)
-    apa prefiltrată
-    apa filtrată
-    apa înmagazinată (la ieșire din rezervoare)
-    apa tratată (la intrare în rețea)
III. Controlul rețelelor de distribuție:
-    rețeaua Arad (11 capete de rețea)
-    rețeaua suburbană (Vladimirescu, Măndruloc, Fântânele, Șofronea, Curtici, Macea, Sînmartin, Sânleani, Livada, Zimandu Nou, Zimand Cuz, Șimand, Vinga, Iratoș, Variașul Mare, Variașul Mic)

Frecvența de recoltare a probelor de apă atât pentru analizele fizico-chimice, cât și pentru cele bacteriologice și indicatorii urmăriți sunt redate în tabelul alăturat:
  

SURSA DE APĂ FRECVENȚA DE   RECOLTARE INDICATORI DE CALITATE
Foraje
(Ape subterane)
Anual și după intervenții, în caz de poluare Turbiditate, conductivitate, CO2, Fe2++ Fe 3+, Mn2+,  NH4+, NO2-, NO3-, CCO-Mn, Cl-, duritate, Ca2+, Mg2+, SO42-, PO43-, pH, alcalinitate, reziduu, nr. germeni, nr, coli totali, nr. coli fecali, nr. streptococi fecali
Stații de tratare    
Apa brută zilnic Fe2++ Fe 3+, Mn2+,  NH4+, NO2-, CCO-Mn, pH, nr. germeni, nr, coli totali, nr. coli fecali, nr. streptococi fecali
lunar NO3-, Cl-, duritate
Apa prefiltrată,  filtrată Zilnic la Uzina I,
lunar la Uzina II
Fe2++ Fe 3+, Mn2+,  NH4+, NO2-
Apa înmagazinată săptămânal Clor rezidual, nr. germeni, nr, coli totali, nr. coli fecali, nr. streptococi fecali
Apa introdusă în rețea zilnic Fe2++ Fe 3+, Mn2+,  NH4+, NO2-, CCO-Mn, pH, clor rezidual, nr. germeni, nr, coli totali, nr. coli fecali, nr. streptococi fecali
  lunar NO3-, Cl-, duritate
Rețele de distribuție    
Rețeaua Arad Zilnic, prin rotație, 
trei capete de rețea
Fe2++ Fe 3+, Mn2+,  NH4+, NO2-, CCO-Mn, pH, clor rezidual, nr. germeni, nr, coli totali, nr. coli fecali, nr. streptococi fecali
Rețelele de suburbane Săptămânal Fe2++ Fe 3+, Mn2+,  NH4+, NO2-, CCO-Mn, pH, clor rezidual, nr. germeni, nr, coli totali, nr. coli fecali, nr. streptococi fecali
  Lunar NO3-, Cl-, duritate
Apă industrială Lunar Fe2++ Fe3+, Mn2+,  NH4+, NO2-, NO3-, CCO-Mn, pH, Cl-, duritate, clor rezidual, nr. germeni, nr, coli totali, nr. coli fecali, nr. streptococi fecali

 În cadrul Laboratorului Apă Potabilă Arad se  execută anual un număr de cca. 20.630 analize.

Rezultatele  analizelor elaborate în  cadrul Planului intern  de analize  sunt înregistrate și transmise prin buletine de analize șefilor de secții, biroului BMC din CAA Arad și la solicitare, Direcției de Sănătate Publică (DSP) Arad, în scopul întocmirii Studiilor Anuale de Sinteză privind calitatea apei potabile distribuită consumatorilor, a identificării neconformităților de încadrare în limitele de calitate, raportat la normativele în vigoare (STAS –uri, acte de reglementare pentru sursele de poluare).

Laboratorul de analize fizico-chimice, biologice și bacteriologice execută analize, pentru clienții externi, pe bază de comandă / contract de analize.