Sistarea furnizării serviciului

Conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, operatorul are următoarele drepturi:

Art.6.7. “să desființeze branșamentele sau racordurile realizate fără obținerea avizelor legale și să sesizeze autoritățile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenționate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
Art.6.8. “să întrerupă furnizarea apei sau preluarea apei uzate in reteaua publica de canalizare,numai dupa 5 zile lucratoare de la primirea de către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator și transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situații:
 a) utilizatorul nu achită factura de apa canal,precum si accesorile datorate operatorului (penalitatile si cheltuielile de judecataindiferent de natura ,cuantumul sau vechimea lor) în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă;
 b) utilizatorul nu remediază defecțiunile interioare și prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apă a altor utilizatori;
 c) neachitarea obligațiilor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcții sau instalații aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităților, aflate în administrarea lor;
 d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalațiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecțiunile la instalațiile administrate de operator, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului;
 e) branșarea sau racordarea, fără acordul operatorului la instalațiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparații capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice și/sau a parametrilor instalațiilor de utilizare;
 f)le cererea utilizatorului adresata in scris operatorului ,in termen de 5 lucratoare de la inregistrarea cererii de debransare.
 g) utilizatorul folosește în instalația interioară pompe cu aspirație din rețeaua publică direct sau prin branșamentul de apă, fără avizul operatorului.

Art. 6.8.1 “să întrerupă furnizarea apei după 5 zile calendaristice de la primireade  către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator și transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situații:
 a) la încălcarea oricăror altor obligații prevăzute în: contract sau regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare
 b)  utilizatorul refuză încheierea unui nou contract ori perfectarea sau reactualizarea contractului existent în condițiile modificării reglementărilor sau condițiilor tehnico –economice care au stat la baza încheierii acestuia. 

Art.6.12. “să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă, dar nu mai mult de 24 de ore, în următoarele condiții:
 a) când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
 b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apă;
 c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi;”