Prevederi regulament serviciu de alimentare


                    COMUNICAT DE PRESĂ
                   
  În atenția utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
         

  Furnizarea/prestarea seviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face doar pe bază de contract, conform prevederilor art.30 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.          Totodată facem precizarea că, potrivit art.6, Anexa 1 din H.G. 188/2002, modificată prin H.G. 325/2005, toți deținătorii de locuințe individuale sau colective, ori de incinte în care se desfășoară activități socioeconomice, ale căror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligația să se racordeze la rețelele publice de canalizare ale localităților.

          În situația în care deținătorii de locuințe individuale sau colective au deja sisteme de colectare a apelor uzate – fose septice, puțuri absorbante - aceștia vor lua toate măsurile sanitare pentru dezafectarea lor, o dată cu racordarea la rețelele publice de canalizare.
           De asemenea menționăm că potrivit art.152 alineat 1 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Ordinul nr.88/2007 al Președintelui A.N.R.S.C.: “ dacă în localitate există un sistem public de canalizare, toți utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branșament propriu, au obligația de a deversa apele uzate doar în rețeaua de canalizare”.
          În conformitate cu alin.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul 88/2007 al președintelui A.N.R.S.C. “vidanjarea este interzisă în zonele în care există realizat un sistem public de canalizare”.
          In cazul in care utilizatorii serviciului de alimentare cu apa nu se conformeaza prevederilor legale mentionate mai sus, vor fi sanctionati cu amenda contraventionala cuprinsa intre 600 si 3000 lei, potrivit Hotararii nr. 334/26.11.2010 a Consiliului Judetean Arad privind aprobarea Regulamentului de constatare si sanctionare a contraventiilor de catre imputernicitii Presedintelui C.J.A., in relatia operator-beneficiari ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

 
 
                                                 DIRECTOR GENERAL
                                                 Ing. Gheorghe Bănățean